Vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục bậc tiểu học

1. Vị trí vai trò , tầm quan trọng của bậc tiểu học:

-Theo điều 2 của Điều lệ Trường tiểu học có nêu: “ Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học , bậc học tiểu học , bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có tư cách pháp nhân và con dấu riêng”.

– Theo Luật giáo dục : Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi , được thực hiện trong 5 năm học từ lớp 1 đến lớp 5, tuổi vào lớp 1 là 6 tuổi.

Vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục bậc tiểu học
Vị trí, mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục bậc tiểu học

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp  tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay đồ án, khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

2./Mục tiêu và nội dung của giáo dục tiểu học

-Theo Luật giáo dục : Mục tiêu của giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh học tiếp cấp trung học cơ sở.

– Mục tiêu chung của bậc tiểu học là xây dựng bậc học lành mạnh , đậm đà bản sắc dân tộc , phát triển bền vững và cơ bản đạt trình độ tiên tiến và cần đạt mục tiêu cụ thể như :

+ Nâng cao chất lượng toàn diện .

+ Nâng cao chất lượng phổ cập đúng độ tuổi.

+ Chuẩn bị tốt cho học sinh tiểu học tiến đến học 2 buổi / ngày .

+ Chuẩn bị đủ điều kiện để hoàn thành việc đổi mới giáo dục phổ thông , kể cả về nội dung và phương pháp giảng dạy .

+Giáo viên phải dạy đủ các môn bắt buộc và tự chọn .

+Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Đảng và nhà nước đã nêu : Tiểu học là bậc học phổ cập , bắt buộc.Năm 1991 , nước ta đã có Luật phổ cập giáo dục tiểu học , khẳng định sự cam kết của nhà nước về một bậc giáo dục tiểu học bắt buộc và miễn phí cho mọi trẻ em .

-Về mạng lưới trường lớp : Thực hiện phương châm xã hội hóa giáo dục . “ Nhà nước và nhân dân, trung ương và địa phương cùng làm”. Từ đó Giáo dục tiểu học trong cả nước có bước phát triển đáng kể , nhiều lọai hình trường lớp được ra đời: công lập, tư thục, dân lập, bán công , quốc tế , …

3./Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học

 Nhiệm vụ:

-Tổ chức việc giảng dạy , học tập và các họat động giáo dục khác theo chương trình giáo dục tiểu học do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành .

-Tổ chức huy động trẻ em đúng độ tuổi vào lớp 1, vận động trẻ em bỏ học đến trường, thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học và tham gia họat động xóa mù chữ ở địa phương .

* Quyền hạn :

-Quản lý giáo viên , nhân viên và học sinh .

-Quản lý sử dụng đất đai, trường sở , trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật .

-Phối hợp với gia đình học sinh , tổ chức và cá nhân trong cộng đồng để thực hiện các họat động giáo dục .

-Tổ chức cho giáo viên , nhân viên và học sinh tham gia các họat động xã hội trong phạm vi cộng đồng ở địa phương.

-Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác như quy định của chính quyền địa phương đúng theo quy định của pháp luật

Tham khảo thêm:

Tìm hiểu về khái niệm, vai trò, đặc điểm của giáo viên tiểu học

Khái niệm và ý nghĩa hoạt động học tập ngoài lớp của sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *