Vài trò và chức năng của Marketing

1. Vai trò của Marketing

Marketing có vai trò rất quan trọng trong kinh doanh. Nó hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhờ các hoạt động Marketing các quyết định đề ra trong sản xuất kinh doanh có cơ sở khoa học vững chắc hơn, xí nghiệp có điều kiện và thông tin đầy đủ hơn thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng. Vai trò của Marketing được thể hiện ở các mặt sau:

1.1 Đối với sản xuất

– Giúp khảo sát thị trường, hoạt động sản xuất và tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách thiết thực.

– Marketing chính là biện pháp cụ thể hoá kế hoạch kinh doanh tại xí nghiệp.

– Giúp dung hoà tốt các mục tiêu của xí nghiệp, kích thích sự nghiên cứu và cải tiến sản xuất.

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ thuê làm báo cáo thực tập chuyên nghiệp nhất thị trường. Nếu bạn không có thời gian hoàn thành bài báo cáo, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Hotline: 096.999.1080 hoặc Gmail: Luanvan1080@gmail.com.

1.2 Đối với thị trường

Vận dụng Marketing có tác dụng kích thích thị trường xã hội trong và ngoài nước, liên kết chặt chẽ với cơ chế của đời sống kinh tế. Marketing rất cần thiết khi giải quyết các vấn đề về thị trường, trong mối quan hệ giữa công ty với thị trường.

1.3 Đối với kế hoạch

Như một phương tiện, một công cụ tìm ra phương hướng, con đường hoạt động tương lai của công ty. Marketing phản ánh tập trung kế hoạch kinh tế. Kế hoạch hoá và Marketing có quan hệ chặt chẽ với nhau: Marketing phục vụ trước tiên các quá trình thực hiện các kế hoạch và tạo cơ sở khách quan khoa học cho kế hoạch; nhờ đó mà tính khoa học và tính hiện thực của kế hoạch được nâng cao. Trên cơ sở nghiên cứu Marketing từ đó rút ra những kết luận rõ về khả năng tiêu thụ sản phNm thu được thông qua hoạt động của vốn đầu tư tương ứng.

2. Chức năng

2.1 Chức năng tiêu thụ sản phẩm

– Tìm hiểu những người tiêu thụ và lựa chọn những người tiêu thụ có khả năng nhất.

– Hướng dẫn khách hàng về thủ tục ký kết hợp đồng, đơn đặt hàng, chuNn bị các chứng từ vận tải, danh mục gởi hàng, các thủ tục hải quan, chỉ dẫn bao gói, ký mã hiệu và các thủ tục khác để sẵn sàng giao hàng.

– Kiểm soát về giá cả.

– Chỉ ra các nghiệp vụ và nghệ thuật bán hàng.

– Quảng cáo, tuyên truyền…

2.2 Chức năng nghiên cứu thị trường

Đó là việc xem xét các biến động của thị trường và bản chất hoạt động của các chiến lược Marketing của công ty. Chức năng này bao gồm các hoạt động sau: thu thập thông tin về thị trường, phân tích tiềm năng nhu cầu tiêu dùng và dự đoán triển vọng.

2.3 Chức năng tổ chức quản lý

– Tăng cường khả năng của các xí nghiệp thích ứng với điều kiện biến động thường xuyên về lao động, vật tư, tài chính, thị trường.

– Phối hợp và lập kế hoạch.

– Thoả mãn nhu cầu thị trường ngày càng cao.

– Tổ chức và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, phân phối sản phNm.

2.4 Chức năng hiệu quả kinh tế

Đối với nền kinh tế, Marketing có tác dụng thúc đNy kinh tế phát triển, hợp lý hoá các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Do đó, có thể nói Marketing là công cụ cho việc tạo lợi nhuận cho xí nghiệp.

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *