Tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ giáo dục học

Tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ giáo dục học
Rate this post

Đề cương luận văn thạc sĩ giáo dục học của đề tài: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh của hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ giáo dục học
Tham khảo mẫu đề cương luận văn thạc sĩ giáo dục học

MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………………..1
1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………….1
2. Mục đích nghiên cứu ………………………………………………………………………….2
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu………………………………………………………2
4. Giả thuyết khoa học……………………………………………………………………………3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………………………………………3
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………3
7. Phương pháp nghiên cứu …………………………………………………………………….4
8. Cấu trúc luận văn……………………………………………………………………………….5
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HĐGDNGLL THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CHO HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu……………………………………………………………6
1.2. Một số khái niệm cơ bản ………………………………………………………………..10
1.2.1. Quản lý………………………………………………………………………………………10
1.2.2. Quản lý giáo dục…………………………………………………………………………11
1.2.3. Quản lý nhà trường……………………………………………………………………..12
1.2.4. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ……………………………………………14
1.2.5. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ………………………………..14
1.2.6. Kỹ năng……………………………………………………………………………………..15
1.2.7. Kỹ năng sống ……………………………………………………………………………..16
1.2.8. Kỹ năng mềm……………………………………………………………………………..16
iv
1.3. Một số vấn đề cơ bản về HĐGDNGLL cho học sinh THPT ……………….17
1.3.1. Vị trí, vai trò của HĐGDNGLL đối với việc thực hiện mục tiêu
giáo dục toàn diện………………………………………………………………………………..17
1.3.2. Mục tiêu HĐGDNGLL………………………………………………………………..20
1.3.3. Nội dung và hình thức tổ chức HĐGDNGLL…………………………………22
1.4. Quản lý HĐGDNGLL ở trƣờng THPT theo hướng phát triển kỹ
năng mềm cho học sinh ………………………………………………………………………..29
1.4.1. Quản lý việc xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL ………….29
1.4.2. Quản lý việc tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình
HĐGDNGLL………………………………………………………………………………………29
1.4.3. Quản lý việc sử dụng CSVC, trang thiết bị và các điều kiện thực
hiện HĐGDNGLL ……………………………………………………………………………….32
1.4.4. Quản lý về việc phối hợp, huy động các lực lượng trong và ngoài
nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp…………….32
1.4.5. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá thực hiện chương trình hoạt động
giáo dục ngoài giờ lên lớp …………………………………………………………………….33
1.4.6. Vai trò và trách nhiệm của người Hiệu trưởng………………………………..34
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ……………………………………………………………………..37

>>> Tham khảo thêm các đề tài khác: Đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục nên tham khảo

Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HĐGDNGLL Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH
2.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển các trường THPT huyện
Mê Linh ……………………………………………………………………………………………..38
2.2. Thực trạng HĐGDNGLL tại các trƣờng THPT huyện Mê Linh ………….45
2.2.1. Thực trạng về nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ học
sinh và học sinh về vị trí, vai trò của HĐGDNGLL………………………………….45
2.2.2. Thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các
trường THPT huyện Mê Linh………………………………………………………………..46
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các
trƣờng THPT huyện Mê Linh………………………………………………………………..57
v
2.3.1. Thực trạng quản lý việc xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt
động giáo dục ngoài giờ lên lớp …………………………………………………………….57
2.3.2. Thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện kế hoạch HĐGDNGLL …..60
2.3.3. Thực trạng quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ
cho hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp………………………………………………..62
2.3.4. Thực trạng quản lý việc phối hợp các lực lượng giáo dục trong và
ngoài nhà trường tham gia tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp……63
2.3.5. Thực trạng quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ……………………………………………………..64
2.3.6. Thực trạng quản lý việc bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội, giáo viên
chủ nhiệm về năng lực, nghiệp vụ tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp ………………………………………………………………………………………………..66
2.3.7. Những biểu hiện vi phạm nội quy trong nhà trường ………………………..68
2.4. Đánh giá thực trạng ……………………………………………………………………….69
2.4.1. Ưu điểm …………………………………………………………………………………….69
2.4.2. Nhược điểm ……………………………………………………………………………….70
2.4.3. Nguyên nhân………………………………………………………………………………70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ……………………………………………………………………..72

>> Xem thêm: Mẫu đề cương luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục miễn phí

Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG MỀM CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN MÊ LINH
3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp …………………………………………………………73
3.1.1. Đảm bảo mục tiêu GDNGLL với sự phát triển KNM cho HS…………..73
3.1.2. Đảm bảo tính liên tục khách quan ………………………………………………..73
3.1.3. Đảm bảo tính khả thi …………………………………………………………………..74
3.2. Các biện pháp đề xuất…………………………………………………………………….74
3.2.1. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp gắn với phát triển kỹ năng mềm cho học sinh ………………..74
3.2.2. Xây dựng kế hoạch, chương trình HĐGDNGLL theo hướng phát
triển KNM cho học sinh ……………………………………………………………………….77
vi
3.2.3. Tổ chức các hoạt động để thực hiện kế hoạch, chương trình
HĐGDNGLL theo hướng phát triển kỹ năng mềm cho học sinh ……………….78
3.2.4. Phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ
chức HĐGDNGLL ………………………………………………………………………………82
3.2.5. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ HĐGDNGLL ………………………………………………………………………….85
3.2.6. Đổi mới kiểm tra, đánh giá HĐGDNGLL hướng tới phát triển kỹ
năng mềm cho học sinh ………………………………………………………………………..87
3.2.7. Mối quan hệ giữa các biện pháp……………………………………………………88
3.3. Khảo nghiệm về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp …………88
3.3.1. Mục đích, nội dung và đối tượng khảo nghiệm……………………………….88
3.3.2. Kết quả khảo nghiệm…………………………………………………………………..89
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ……………………………………………………………………..93
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………94
1. Kết luận…………………………………………………………………………………………..94
2. Khuyến nghị…………………………………………………………………………………….95
2.1 Với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố Hà Nội…………….95
2.2 Với Sở GD&ĐT Hà Nội………………………………………………………………….95
2.3 Với các trường THPT trong huyện……………………………………………………96
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………..97

Tham khảo thêm: https://dichvuluanvan.quora.com/Tham-kh%E1%BA%A3o-m%E1%BA%ABu-%C4%91%E1%BB%81-c%C6%B0%C6%A1ng-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-th%E1%BA%A1c-s%C4%A9-gi%C3%A1o-d%E1%BB%A5c-h%E1%BB%8Dc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *