Khái niệm về xã hội hóa giáo dục là gì?

Khái niệm về xã hội hóa giáo dục là gì?
4.1 (82.86%) 21 votes

Giáo dục được coi như là một đặc thù của đời sống xã hội, nó vừa nằm trong lĩnh vực thuộc hình thái ý thức xã hội, kiến trúc thượng tầng, vừa nằm trong các mối quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất thuộc hạ tầng cơ sở. Sự tồn tại và phát triển của giáo dục chịu sự chi phối của sự phát triển kinh tế – xã hội và ngược lại với chức năng của mình, giáo dục có vai trò hết sức to lơn trong việc tái sản xuất sức lao động của xã hội; khơi dậy, thức tỉnh và phát huy tiềm năng sáng tạo của mỗi con người, tạo ra môi trường cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Định nghĩa xã hội hóa giáo dục

Thực chất là xã hội hoá các hoạt động giáo dục, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục. Xã hội hóa sự nghiệp giáo dục là quá trình hướng mọi hoạt động giáo dục tham gia vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời xã hội tiếp nhận giáo dục như là công việc của chính mình và của mọi cá nhân, các tổ chức đoàn thể, các cấp chính quyền đều có trách nhiệm tham gia. Có thể nói một cách khái quát: Xã hội hoá giáo dục là một quá trình mà cả cộng đồng và xã hội cùng tham gia vào giáo dục. Trong đó mọi tổ chức, gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.

Khái niệm về xã hội hóa giáo dục là gì?
Khái niệm về xã hội hóa giáo dục là gì?

Tham khảo thêm các dịch vụ khác của Luận Văn 1080:

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ viet thue luan van  tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay đồ án, khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Xã hội hoá giáo dục, thuật ngữ này cho dù ở cấp độ nào đó đồng nghĩa với thuật ngữ ”xã hội học tập”. Hai thuật ngữ này lần đầu tiên xuất hiện trong báo cáo của UNESCO có tựa đề ”Học để tồn tại; thế giới giáo dục hôm nay và ngày mai”. Nội dung của nó bao gồm hai khía cạnh song hành, quan hệ mật thiết với nhau. Thứ nhất: Mọi tổ chức, mọi tập thể, mọi cá nhân theo khả năng của mình đều có thể cung ứng cơ hội học tập cộng đồng. Thứ hai: Mọi người dân trong cộng đồng đều có thể tận dụng cơ hội để có thể có cơ hội học tập và tham gia phát triển giáo dục cộng đồng, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân.

Xã hội hoá giáo dục không phải là một giải pháp tình thế nhất thời chỉ được tổ chức thực hiện trong một thời gian nhất định mà là một tư tưởng cách mạng chiến lược lâu dài. Điều 12, Luật giáo dục 2005 ghi rõ: ”Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân; thực hiện đa dạng hoá các loại hình trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục” 

Bản chất xã hội của Xã hội hoá giáo dục là tổ chức thực hiện xây dựng một nền giáo dục xã chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Giảm bớt được gánh nặng và sự ”khoán trắng” về đầu tư ngân sách cho giáo dục. Bên cạnh đó, xã hội hoá giáo dục chính là ”giáo dục cho tất cả mọi người; tất cả mọi người cho sự nghiệp giáo dục”, đó là đưa giáo dục gắn với xã hội, với cộng đồng; giáo dục phục vụ mục tiêu xã hội, phục vụ cộng đồng. Cơ sở tư duy của xã hội hoá giáo dục là đặt giáo dục vào đúng vị trí của nó. Giáo dục là bộ phận không thể tách rời của hệ thống xã hội. Giáo dục cùng với khoa học công nghệ là động lực phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung hoạt động xã hội hoá giáo dục được Đảng, Nhà nước đề cập hết sức phong phú, như từ việc huy động các lực lượng xã hội đầu từ các nguồn lực bao gồm vật lực, tài lực…; tham gia vào quá trình đa dạng hoá các loại hình trường, lớp, các loại hình học tập; tạo lập và đẩy mạnh phong trào học tập rộng khắp trong xã hội, mọi thành viên trong xã hội, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, chỗ đứng trong xã hội đều được học, học thường xuyên, học suốt đời; huy động các lực lượng xã hội tham gia xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và quản lý giáo dục có hiệu quả. Quá trình này thể hiện tính chất dân chủ và bình đẳng của nền giáo dục nước ta. Sự gắn kết giữa ba môi trường trong giáo dục: Nhà trường – gia đình – xã hội, làm cho mọi người, mọi tổ chức chính trị – xã hội, các tổ chức kinh tế các doanh nghiệp và mọi cá nhân trong xã hội nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển giáo dục và quản lý giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục sẽ là những biện pháp hữu hiệu để chống lại bốn tiêu cực trong ngành giáo dục hiện nay, bao gồm: Tiêu cực trong thi cử; bệnh thành tích trong giáo dục; học sinh ngồi ”nhầm lớp” và vi phạm đạo đức nhà giáo.

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm bài Assignment, Essay, Dissertation. Bạn cần đến dịch vụ viết luận văn bằng tiếng anh để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề làm bài Assignment, Essay, Dissertation, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước đã và đang thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của các Vụ, Viện, các Ban ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành có liên quan. Nhiều chuyên gia có tâm huyết đã có những bài viết, công trình nghiên cứu xung quanh vấn đề xã hội hóa giáo dục; Nguyên Bộ trưởng Phạm Minh Hạc trong cuốn Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng cửa thế kỷ XXI đã khẳng định: ”Sự nghiệp giáo dục không phải chỉ là của Nhà nước mà là của toàn xã hội, mọi người cùng làm giáo dục, Nhà nước và xã hội, trung ương và địa phương cùng làm giáo dục” 

Chuyên gia Nguyễn Trần Bạt trong bài ”Xã hội hoá giáo dục”, sau khi nêu rõ: Xã hội hóa giáo dục là tinh thần, là nội dung quan trọng nhất của cải cách giáo dục, bảo đảm sự thành công của cải cách giáo dục, tác giả đã khẳng định: ”Xã hội hóa giáo dục có nghĩa là Nhà nước tạo ra không gian xã hội, pháp luật và chính trị cho việc hình thành một khu vực giáo dục mà ở đấy ai cũng có quyền đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, thực hiện sự cạnh tranh về chất lượng giáo dục, tức là giáo dục phải thuộc về xã hội. Tác giả còn đề cập và nhấn mạnh: Xã hội hóa giáo dục không chỉ là đa dạng hoá hình thức và các nguồn đầu tư cho Giáo dục và Đào tạo, mà quan trọng nhất là đa dạng hoá nội dung hay đa dạng hoá, hiện đại hoá chương trình giáo dục thích ứng với những đòi hỏi của xã hội” . 13. Tài liệu số 13 của Võ Tấn Quang (Chủ biên – 2001): Xã hội hoá giáo dục. NXB Đại học quốc gia Hà Nội

Như vậy, xã hội hóa giáo dục là một tư tưởng chiến lược của Đảng và Nhà nước, bản thân tư tưởng đó qua mỗi giai đoạn được phát triển, mở rộng phong phú cả về hình thức và nội dung. Xã hội hóa giáo dục là một nhân tố mới đã và đang phát huy sức mạnh đối với sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Chính xã hội hóa công tác giáo dục lại tạo ra những những điều kiện, những tác nhân làm xuất hiện những nhân tố mới trong quá trình đi lên của phong trào giáo dục. Những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn thực hiện xã hội hóa giáo dục, trên cơ sở đó nâng cao sự đổi mới tư duy giáo dục, giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra của sự nghiệp phát triển Giáo dục và Đào tạo.

Các bài viết có thể xem thêm:

ảnh hưởng của du lịch đến môi trường

ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường

các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *