Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo và các trích dẫn tài liệu tham khảo

1. Tài liệu tham khảo, cách trích dẫn tài liệu tham khảo

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải là của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và ghi rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận án. Nếu sử dụng tài liệu của người khác (bảng biểu, hình vẽ, công thức, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn không được duyệt để bảo vệ.

Không trích dấn những kiến thức phổ biến, mọi người đều biết cũng như không làm luận văn nặng nề với những tham khảo, trích dẫn. Việc trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không làm trở ngại việc đọc.

Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo và các trích dẫn tài liệu tham khảo
Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo và các trích dẫn tài liệu tham khảo

Nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm trong việc viết luận văn, luận án hay khóa luận tốt nghiệp. Bạn cần đến dịch vụ thuê làm đồ án tốt nghiệp  tại Tp HCM, Hà Nội và các tỉnh thành khác,… để giúp mình xóa bỏ những rắc rối về lỗi gây ra khi không sử dụng thành thạo phần mềm này?

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn, luận án hay đồ án, khóa luận tốt nghiệp, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận án.

Khi trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi vào thêm 2 cm. Khi mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.

Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [15, tr.314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, theo thứ tự tăng dần, ví dụ [19], [25], [41], [42].

2. Hướng dẫn xếp tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được xếp theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật… (đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu).

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án theo thông lệ của từng nước:

Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự ABC theo họ

Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v…

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:

Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách)

(năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phảy sau ngoặc đơn)

Tên sách, luận án hoặc báo cáo , (in nghiêng, dấu phảy cuối tên)

Nhà xuất bản, (dấu phảy cuối tên nhà xuất bản)

Nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo)

Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách)
 • (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • “tên bài báo”, ( đặt trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • Tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)
 • Tập (không có dấu ngăn cách)
 • (số), (đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)
 • Các số trang, (gạch ngang giữa 2 chữ số, dấu chấm kết thúc)

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên trình bày sao cho từ dòng thứ 2 lùi vào so với dòng thứ nhất 1cm để phần tài liệu tham khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.

3. Ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

 1. Quách Ngọc Ân (1992), “Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai”, Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr.10-16.
 2. Bộ Nông nghiệp & PTNT (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm (1992-1996) phát triển lúa lai, Haà Nội.
 3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng, Lâm Quang Dụ, Phan Đức Trực (1997), Đột biến – Cơ sở lý luận và ứng dụng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội.
 4.  Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh…, Luận án Tiến sĩ Y  khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội

Tiếng Anh

1. Anderson J.E (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp.178-90.

2. Borkakati R. P., Virmani S. S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice, Euphytica 88, pp.1-7.

3. Boulding K. E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

4. Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp230-231.

5. Central Statistical Organisation (1995), Statistical Year Book, Beijing.

6. FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980). Vol. II. Rome.

7. Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report, Hanoi.

4. Phụ lục của luận văn

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ trợ cho nội dung luận án như số liệu, mẫu biểu,  tranh ảnh… Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn.

Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

Tham khảo thêm:

Phân tích bản chất của nhà nước

Thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm những bước nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *