Đề cương luận văn Luật kinh tế: “Luận văn Pháp luật về cạnh tranh tại Việt Nam”

Đề cương luận văn Luật kinh tế: “Luận văn Pháp luật về cạnh tranh tại Việt Nam”
Rate this post

Giới thiệu tới bạn mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật kinh tế mà bạn có thể tham khảo. Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình làm luận văn, hãy sử dụng dịch vụ viết thuê luận văn Luật kinh tế của chúng tôi.

Đề cương luận văn Luật kinh tế: “Luận văn Pháp luật về cạnh tranh tại Việt Nam”

Đề cương luận văn Luật kinh tế
Đề cương luận văn Luật kinh tế

Mở đầu

CHƯƠNG I: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ CÁC QUY ĐỊNH VẾ CẠNH TRANH CỦA WTO

1.1. Cạnh tranh trong thương mại quốc tế 4

1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến cạnh tranh 4

1.1.1.1. Cạnh tranh 4

1.1.1.2. Cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh không hoàn hảo, cạnh tranh tự do, cạnh tranh không lành mạnh, các hành vi hạn chế cạnh tranh 4

1.1.1.3. Năng lực cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh, chính sách cạnh tranh 5

1.1.1.4. Pháp luật về cạnh tranh 6

1.1.2. Cạnh tranh và sự phát triển kinh tế quốc gia 7

1.1.3. Tương tác giữa cạnh tranh và thương mại quốc tế 10

1.1.3.1. Vai trò của cạnh tranh trong sự phát triển của thương mại quốc tế 10

1.1.3.2. Tác động của quá trình tự do hóa thương mại toàn cẩu đối với cạnh tranh l i

1.2. Các quy định cơ bản về cạnh tranh trong khuôn khổ WT0 14

1.2.1, Khái quát 14

1.2.1.1. Quá trình phát triển của các quy định về cạnh tranh trong khuôn khổ WTO 14

1.2.1.2. Tổng quan về những yếu tố liên quan đến cạnh tranh trong các hiệp định WTO.. 17

1.2.2. Các quy định cơ bản của WTO về cạnh tranh trong một số lĩnh vực 18

1.2.2.1. Về thương mại hàng hóa 18

1.2.2.2. Về thương mại dịch vụ 25

1.2.2.3. Về sở hữu trí tuệ 29

1.2.2.4. Về đầu tư 32

1.2.2.5. Về các lĩnh vực khác 32

Xem thêm: Mẫu đề cương chi tiết luận văn Luật hình sự

CHƯƠNG li: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH VÀ PHÁP LUẬT VÉ CẠNH TRANH ở VIỆT NAM

2.1. Tình hình cạnh tranh và chính sách cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay 34

2.1.1. Tình hình cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay 34

2.1.1.1. Khái quát thực trạng cạnh tranh trên thị trường Việt Nam 34

2.1.1.2. Một số điểm bất cập chủ yếu của thực trạng cạnh tranh ấ Việt Nam 38

2.1.2. Chính sách cạnh tranh ỞViệl Nam 46

2.1.2.1. Quan điểm chung 46

2.1.2.2. Mục tiêu 47

2.1.2.3. Nội dung chính 48

2.2. Thực trạng pháp luật cạnh tranh của Việt Nam 50

2.2.1. Các quy định pháp luật Việt Nam về cạnh tranh 50

2.2.1.1. Một số văn bản pháp luật có nội dung chống cạnh tranh không lành mạnh 5]

2.2.1.2. Một số văn bản pháp luật có nội dung chống hạn chế cạnh tranh 58

2.2.2. Một số điểm bất cập của pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam 60

2.2.2. Ì. Các quy phạm pháp luật về cạnh tranh chưa hoàn chỉnh, đầy đủ và chi tiết 60

2.2.2.2. Các quy phạm pháp luật vẻ cạnh tranh còn thiếu đồng bộ, có giá trị pháp lý chưa cao

2.2.2.3. Chưa đủ chế tài đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hạn chế cạnh tranh 62

2.2.2.4. Chưa có các quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với hoạt động cạnh tranh và độc
quyền 63

Tham khảo thêm: Giới thiệu tới bạn đọc đề cương luận văn Luật hành chính

CHƯƠNG II: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VẾ CẠNH TRANH ở VIỆT NAM

3.1. Kinh nghiệm một số nước về xây dựng pháp luật cạnh tranh 65

3.1.1. Kinh nghiệm của một số nước phát triển 67

3.1.2. Kinh nghiệm của một số nước dang phát triển và chuyển đổi 72

3.2. Yêu cầu khách quan của việc hoàn thiện pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam 76

3.2.1. Yêu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam 76

3.2.2. Yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 80

3.3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam 84

3.3.1. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh ở Việt Nam 84

3.3.1.1. Căn cứ vào đường lối chính sách kinh tế nói chung và về cạnh tranh nói riêng của Đảng và Nhà nước 84

3.3.1.2. Đảm bảo xây dễng pháp luật cạnh tranh đẩy đủ và đồng bộ 85

3.3.1.3. Xây dễng pháp luật cạnh tranh phù hợp với thễc tiễn kinh doanh thương mại của Việt Nam 87

3.3.1.4. Xây dễng pháp luật cạnh tranh phù hợp với quy định và thông lệ quốc tế về cạnh
tranh 89

3.3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh ở Việt hỉ am 90

3.3.2.1. Xây dễng, ban hành Luật Cạnh tranh và Kiểm soát độc quyền đầy đủ và đồng
bộ, tạo khung pháp luật rõ ràng về cạnh tranh 90

3.3.2.2. Ban hành Nghị định của Chính phủ, thông tư cụ thể hóa Luật Cạnh tranh và
Kiểm soát độc quyền 93

3.3.2.3. Đồng bộ hóa các quy định pháp luật về cạnh tranh trong các luật có liên quan
phù hợp với Luật Cạnh tranh và Kiểm soát độc quyền sẽ được ban hành 94

3.3.2.4. Thành lập và bảo đảm hoạt động hiệu quả của cơ quan chuyên trách phụ trách
các vấn đề liên quan đến cạnh tranh (Cơ quan quản lý cạnh tranh) 95

3.3.2.5. Luật hóa các chính sách điều chỉnh một số khứa cạnh liên quan đến cạnh tranh.. 96

Kết luận 98

Tham khảo thêm: https://dichvuluanvan.quora.com/de-cuong-luan-van-kinh-te

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *